document.write('
')
安徽教育信息网_教育政策_考试大纲_安徽教育网
菜单导航

大学英语四级考试分数采用常模参照方式 不设及格线

作者: 安徽教育 发布时间: 2020年03月26日 17:57:20

  大学英语四、六级考试(CET)分为四级(CET-4)和六级(CET-6)两个级别。大学英语四、六级考试的设计参照了《大学英语课程教学要求》(以下简称教学要求)。四级参照《教学要求》中规定的“一般要求”;六级参照《教学要求》中规定的“较高要求”。大学英语四、六级考试的分数报道采用常模参照方式,不设及格线。四级考试的常模群体选自全国16所高校的约三万名非英语专业的考生;六级常模群体选自全国五所重点大学的约五千名非英语专业的考生。每次考试等值后的卷面分数都参照常模转换为报道分。四、六级考试报道总分为710分,计算公式为:

  

  公式中TotSco表示总分,X表示每位考生常模转换前的原始总分,Mean表示常模均值,SD表示常模标准差。每次四级考试等值后的卷面分数都将参照此常模公式转换为报道分数。

  表 1:大学英语四级考试报道分数的常模百分位对照表

听力(35%,满分249)   阅读 (35%,满分249)   综合 (10%,满分70)   作文 (20%,满分142)   总分 (满分710)  
报道分   百分位 (%)   报道分   百分位 (%)   报道分   百分位 (%)   报道分   百分位 (%)   报道分   百分位 (%)  
100   1   100   1   25   1   55   1   330   1  
110   2   110   2   28   2   60   2   350   2  
120   3   120   4   31   3   65   3   370   4  
130   7   130   9   34   5   70   5   390   7  
140   12   140   17   37   7   75   9   410   11  
150   18   150   26   40   12   80   16   430   17  
160   26   160   37   43   17   85   25   450   25  
170   37   170   48   46   28   90   37   470   34  
180   48   180   62   49   39   95   52   490   44  
190   59   190   72   52   51   100   66   510   55  
200   70   200   82   55   63   105   77   530   65  
210   82   210   90   58   78   110   86   550   74  
220   91   220   96   61   90   115   92   570   83  
230   97   230   98   64   97   120   97   590   90  
240   99   240   99   67   99   125   99   610   95  
630   98  
650   99